ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ

Στάδια Κατασκευής Κτιρίου

Τα στάδια κατασκευής κτιρίου είναι πάμπολα με τις συσχετιζόμενες ειδικότητες επαγγελματιών να ξεπερνούν τις 100. Αν θέλαμε όμως να κατηγοριοποιήσουμε τις εργασίες θα προέκυπταν τα παρακάτω 4 στάδια:

  • 1o Στάδιο: Εκσκαφές & Αντιστηρίξεις
  • 2o Στάδιο: Θεμελίωση & Σκελετός Ανωδομής
  • 3o Στάδιο: Εσωτερική & Εξωτερική Τοιχοποιία
  • 4o Στάδιο: Λοιπές εργασίες αποπεράτωσης

Στην Kallidomo μπορούμε να επέμβουμε σε οποιαδήποτε φάση της οικοδομής και να παρέχουμε τις εκάστοτε υπηρεσίες που θα μας ζητηθούν.