Μονώσεις-Στεγανοποιήσεις

Μονώσεις-Στεγανοποιήσεις
Θερμομόνωση-Ηχομόνωση

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΕΣΗ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ
Έχοντας ένα κτίριο θερμικά προστατευμένο από παντού, επιτυγχάνεται μια κατά το δυνατόν σταθερή θερμοκρασία καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους, με την ελάχιστη δυνατή κατανάλωση ενέργειας.

ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ
Με την μόνωση, εκτός από την αύξηση της θερμομονωτικής ικανότητας του τοίχου και επομένως τη διατήρηση π.χ. της θερμότητας για αρκετά μεγάλο διάστημα μετά τη διακοπή της θέρμανσης, επιτυγχάνουμε την απόλυτη προστασία του κτιρίου από θερμικές καταπονήσεις ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών.

ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ
Η προστασία τον δομικών στοιχείων, έχει ως αποτέλεσμα να παρουσιάζουν αυτά ομοιόμορφη θερμοπερατότητα και να αποφεύγονται οι θερμογέφυρες. Διαφορετικά, εκτός των άλλων, δημιουργείται και μια δυσάρεστη αίσθηση ρευμάτων αέρα στον άνθρωπο με εντονότερο πρόβλημα, όσο μεγαλύτερη είναι η διαφορά θερμοκρασίας του εσωτερικού αέρα από την εσωτερική επιφάνεια του κτιρίου. Επομένως, με τη χρησιμοποίηση της μόνωσης διατηρείται ολόκληρο το κτίριο σε μια θερμικά σταθερή κατάσταση και επιτυγχάνεται καλύτερη ποιότητα ζωής,

ΑΠΟΦΥΓΗ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΥΔΡΑΤΜΩΝ
Η συμπύκνωση των υδρατμών του εσωτερικού χώρου στην περιοχή της θερμογέφυρας, είναι το πιο συνηθισμένο αποτέλεσμα της ελλιπούς θερμομόνωσης της. Το πρόβλημα αρχίζει καθώς οι υδρατμοί που δημιουργούνται κατά τη χρησιμοποίηση του κτιρίου έρχονται σε επαφή με τα ψυχρότερα τμήματα του εξωτερικού κελύφους, στην περιοχή των θερμογεφυρών. Κατά την επαφή αυτή, οι υδρατμοί μετατρέπονται σε νερό και τελικά σε μούχλα και επιφανειακές βλάβες. Με την εφαρμογή μόνωσης το παραπάνω πρόβλημα ελαχιστοποιείται.

ΜΗΔΑΜΙΝΗ ΟΧΛΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΟΙΚΩΝ
Όλες οι εργασίες για την τοποθέτηση του συστήματος γίνονται στην εξωτερική πλευρά του κτιρίου και δεν υπάρχει λόγος προσωρινής μετακίνησης των ενοίκων μέχρι την ολοκλήρωση του έργου. Επίσης, ο χώρος εφαρμογής παραμένει καθαρός, καθώς οι συσκευασίες είναι ελεγχόμενες και αποφεύγονται τα μπάζα. Τέλος, δεν έχουμε καμία μείωση του ωφέλιμου χώρου του κτιρίου.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΜΕΝΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ
Προκειμένου να εξασφαλιστεί η σωστή εφαρμογή της μόνωσης σε όλα τα στάδια εφαρμογής του, οι εταιρείες προώθησης των συστημάτων μόνωσης, έχουν πραγματοποιήσει σεμινάρια εφαρμοστών για τη σωστή εκμάθηση τοποθέτησης των επί μέρους στοιχείων τους. Η εταιρεία kallidomo έχει παρακολουθήσει τα συγκεκριμένα σεμινάρια & έχοντας την τεχνική κατάρτιση, έχει εκτελέσει αντίστοιχα έργα. 

Στεγανοποίηση

Η μέθοδος FLEXIGUM αποτελείται από ένα ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα ιδιαίτερα υψηλών τεχνικών χαρακτηριστικών, το οποίο ψεκαζόμενο με ειδικό μπεκ επί οποιασδήποτε επιφάνειας δημιουργεί πρόσφυση και ελαστικότητα. Λόγω της άμεσης σταθεροποίησης του ψεκαζόμενου υλικού μόλις αυτό εφαρμοσθεί επί της επιφάνειας προς στεγανοποίηση, καθίσταται εφικτή η δημιουργία ενιαίου και συνεχούς υμένα επιθυμητού πάχους, ακόμα και σε κατακόρυφες επιφάνειες.

Ο τελικός υμένας, μετά την πλήρη ωρίμανση του έχει εντυπωσιακή ελαστικότητα (άνω του1000%), δεν σπάει και δεν ρηγματώνεται ακόμη και σε μεγάλες θερμοκρασιακές μεταβολές (από 100°C έως -20°C), ενδείκνυται συνεπώς για θερμά και ψυχρά κλίματα.

Το ειδικό αντλητικό συγκρότημα που χρησιμοποιείται για την εφαρμογή του FLEXIGUM, σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα μπέκ επιτρέπει την επιτυχή εφαρμογή του υλικού σε επιφάνειες που βρίσκονται σε απόσταση έως και 6 μέτρα από το μπέκ του ψεκασμού, χωρίς να απαιτείται η χρήση σκαλωσιάς.

Ο τρόπος εφαρμογής της μεθόδου με ψεκασμό, επιτρέπει την απόλυτη στεγανοποίηση της οποιαδήποτε επιφάνειας, ανεξάρτητα πιθανών ανωμαλιών, εξογκωμάτων, υπάρχουσων σωληνώσεων και λοιπών αντικειμένων. Με τον τρόπο αυτό εκμηδενίζονται οι πιθανότητες αστοχιών που προκύπτουν κατά την εφαρμογή των προκατασκευασμένων μεμβρανών (ασφαλτικών ή συνθετικών), ενώ επίσης εξασφαλίζεται μεγάλη μείωση του κόστους εργατικών, εφόσον δεν απαιτούνται ιδιαίτερες εργασίες προετοιμασίας της προς στεγανοποίηση επιφάνειας. Θεωρείται εύλογο ότι μεγάλες σπηλαιώσεις θα πρέπει να έχουν επισκευαστεί, ενώ θα πρέπει να έχουν απομακρυνθεί σαθρά υλικά, σκόνη και λάδια. Η πιθανή ύπαρξη υγρασίας επί της επιφάνειας, δεν δημιουργεί πρόβλημα στην ορθή εφαρμογή της μεθόδου.

Εφαρμογή της μεθόδου FLEXIGUM 

Η εφαρμογή του FLEXIGUM είναι εύκολη και αποτελεσματική. Το γαλάκτωμα FLEXIGUM διατίθεται σε ειδικές πλαστικές δεξαμενές χωρητικότητας 1 τόνου.
Ένα συνεργείο 2-3 τεχνικών έχει την δυνατότητα να εφαρμόσει την μέθοδο και να στεγανοποιήσει επιφάνεια άνω των 1000m², συνολικού πάχους 4mm, κατά το χρονικό διάστημα μιας εργάσιμης ημέρας. Η ομοιογενής ελαστομερής τελική μεμβράνη  FLEXIGUM παρουσιάζει ιδιαίτερα εντυπωσιακή πρόσφυση σε οποιαδήποτε επιφάνεια.

Η μέθοδος εφαρμογής (spray on) του FLEXIGUM και η άμεση σταθεροποίηση του γαλακτώματος την κάνουν ιδιαιτέρως ευκολόχρηστη σε εφαρμογές υπόγειων τοιχίων και θεμελιώσεων (below water level) οι οποίες συνήθως παρουσιάζουν ασύμμετρες εξοχές, ανωμαλίες και μόνιμη υγρασία.
Η μέθοδος έχει επίσης μεγάλη εφαρμογή σε οριζόντιες επιφάνειες (οροφές κτιρίων, σήραγγες, τούνελ, στεγανολεκάνες κλπ.). Σε περίπτωση, κατά τις οποίες το υλικό FLEXIGUM είναι εκτεθειμένο στην ηλιακή ακτινοβολία, συνιστάται η κάλυψη και προφύλαξη του με οποιοδήποτε ενδεικνυόμενο υλικό (πλάκες, ακρυλική βαφή, χρώμα αλουμινίου, κλπ).

Η εταιρία kallidomo είναι σε θέση να αναλάβει όλη τη διαδικασία στεγανοποίησης μιας επιφάνειας με το υλικό FLEXIGUM διαθέτοντας τα κατάλληλα συνεργεία και την πιστοποίηση εφαρμογής του υλικού.