"ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ"

Κατηγορίες ενεργειακής απόδοσης

Ενημερωθείτε σήμερα κιόλας για το πρόγραμμα "Εξοικονόμηση κατ' Οίκον"

Χάρη στο πρόγραμμα αυτό μπορείτε να αναβαθμίσετε ενεργειακά την κατοικία σας με:

 • επιδότηση επιτοκίου κατά 100%
 • επιχορήγηση του προϋπολογισμού έως και 70%
 • κάλυψη του κόστους των ενεργειακών επιθεωρήσεων
 • κάλυψη δαπάνης για αμοιβή συμβούλου έργου

Επιλέξιμες κατοικίες- Επιλέξιμες παρεμβάσεις

Δυνατότητα χρηματοδότησης παρέχεται για μονοκατοικία, μεμονωμένο διαμέρισμα ή πολυκατοικία ως σύνολο κτιρίου που ικανοποιεί κατ' αρχάς τα ακόλουθα γενικά κριτήρια:

 • Βρίσκεται σε περιοχές με τιμή ζώνης χαμηλότερη ή ίση των €2.100 ανά τετραγωνικό μέτρο, όπως αυτή είχε διαμορφωθεί μέχρι τις 31/12/2009.
 • Φέρει οικοδομική άδεια. Στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης δε διαθέτει οικοδομική άδεια θα πρέπει να προσκομισθεί σχετικό  νομιμοποιητικό έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ότι το κτίριο υφίσταται νόμιμα.
 • Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.
 • Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.

Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις προς χρηματοδότηση προκύπτουν βάσει των συστάσεων του Ενεργειακού Επιθεωρητή Κτιρίου κατά τη διαδικασία της ενεργειακής επιθεώρησης και αφορούν αποκλειστικά στις ακόλουθες κατηγορίες:

 • Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτιρίου συμπεριλαμβανομένου του δώματος/στέγης και της πιλοτής.
 • Αντικατάσταση κουφωμάτων (πλαίσια/υαλοπίνακες) και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης.
 • Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστου νερού χρήσης.

Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός των παρεμβάσεων, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., δε μπορεί να υπερβαίνει τα €15.000 ανά ιδιοκτησία.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα "Εξοικονόμηση κατ' Οίκον" έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα κυριότητας σε επιλέξιμη κατοικία και επίσης πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια των παρακάτω κατηγοριών Α1, Α2 ή Β:

 • Κατηγορία Α1: Οι ωφελούμενοι των οποίων το ατομικό δηλωθέν εισόδημα είναι μεγαλύτερο των €12.000 ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα δε ξεπερνά τα €20.000. Για την κατηγορία αυτή δίνεται επιχορήγηση ύψους 70% επί του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού.
 • Κατηγορία Α2: Οι ωφελούμενοι των οποίων το ατομικό δηλωθέν εισόδημα είναι μεγαλύτερο των €12.000 και δε ξεπερνά τα €40.000 ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα είναι μεγαλύτερο των €20.000 και δε ξεπερνά τα €60.000. Για την κατηγορία αυτή δίνεται επιχορήγηση ύψους 35%  επί του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμου.
 • Κατηγορία Β: Οι ωφελούμενοι των οποίων το ατομικό δηλωθέν εισόδημα είναι μεγαλύτερο των €40.000 και δε ξεπερνά τα €60.000 ή το οικονειακό δηλωθέν εισόδημα είναι μεγαλύτερο των €60.000 και δε ξεπερνά τα €80.000. Για την κατηγορία αυτή δίνεται επιχορήγηση ύψους 15% επί του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση των παραπάνω κινήτρων είναι η επίτευξη του ελάχιστου ενεργειακού στόχου του Προγράμματος, δηλαδή η αναβάθμιση κατά μία τουλάχιστον ενεργειακή κατηγορία  ή εναλλακτικά η ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας να είναι μεγαλύτερη απο το 30% της κατανάλωσης του κτιρίου αναφοράς.

 

ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1) Προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών (σε υποκατάστημα τράπεζας), δηλαδή το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας και το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας.

2) Πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση για την έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης.

3) Υποβολή αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα "Εξοικονομώ κατ' Οίκον" και δικαιολογητικών στο κατάστημα τράπεζας.

4) Έγκριση αίτησης ενδιαφερομένου.

5) Υλοποίηση παρεμβάσεων.

6) Δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση, έκδοση δεύτερου πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης.

7) Προσκόμιση δικαιολογητικών στην Τράπεζα για την καταβολή κινήτρων- Εκταμίευση λοιπού δανείου και επιχορήγησης.